در این نوشته با جواب صفحه 99 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 99 ریاضی سوم

1- تعداد قطرهای یک 20 ضلعی بیشتر است یا یک 19 ضلعی؟
برای پاسخ دادن به این سؤال بهتر است قطرهای سه ضلعی، چهارضلعی، پنج ضلعی و شش ضلعی را رسم کنید.
سپس برای مسئله‌ی اصلی پاسخ پیدا کنید.

image 102

2- شکل‌های زیر با ترتیب و الگوی مشخّص ساخته می‌شوند.

جواب صفحه 99 ریاضی سوم

اگر شکل دهم با 28 چوب کبریت ساخته شود، شکل یازدهم با چند چوب کبریت ساخته می‌شود؟ هر شکل سه چوب کبریت از شکل قبلی  بیشتر دارد.
آیا لازم است شکل دهم و یازدهم را بکشید؟ 

image 103

30=27+3

برچسب شده در: