در این نوشته با جواب صفحه 99 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 99 ریاضی هفتم

کار در کلاس

در شکل زیر نیروی وزن یک جعبه با یک بردار مشخص شده است. مانند نمونه برای حرکت‌ها با نیروهای مشخص شده در شکل‌های زیر بردار رسم کنید.

image 71

نیروهایی که دو نفر در مسابقهٔ طناب کشی وارد می‌کنند.

image 69

نیرویی که فرد با طناب به جعبه وارد می‌کند.

image 73

مسیر حرکت هواپیما

image 74

فعالیت

1- در شکل زیر دو نفر جعبه‌ای را از دو طرف می‌کشند. با توجه به نیروهای رسم شده، به سؤالات زیر پاسخ دهید.

image 72

آیا دو نیرو در یک راستا هستند؟

بله – راستای افقی

جهت دو نیرو چه تفاوتی دارند.

در جهت مخالف هم هستند.

اندازهٔ نیروها را با هم مقایسه کنید.

با هم برابرند.

2- دو دانش آموز در حال طناب کشیدن هستند.
راستا، جهت و اندازهٔ نیروهای این دو نفر را نسبت به محل مشخص شده روی طناب با دو بردار نشان بدهید.

جواب صفحه 99 ریاضی هفتم

برچسب شده در: