در این نوشته با جواب طبقه بندی کنید صفحه 13 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب طبقه بندی کنید صفحه 13 تفکر و پژوهش ششم

هر یک در ذهن خود کلمه ای در نظر بگیرید.

با راهنمایی آموزگار، کلمه های مورد نظر ده نفر از دانش آموزان را روی تابلوی کلاس بنویسید.

ده کلمه ای را که روی تابلوی کلاس نوشته شده است در جاهای خالی بنویسید.

جواب طبقه بندی کنید صفحه 13 تفکر و پژوهش ششم