در این نوشته با جواب طرح پژوهش صفحه 21 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب طرح پژوهش صفحه 21 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- عنوان یا پرسش پژوهش:

جمله خبری: بررسی عوامل ایجاد کننده خشونت در دانش آموزان.

جمله پرسشی: چه عواملی موجب خشونت دانش آموزان می شود؟

2- هدف یا اهدافی که از انجام پژوهش داریم:

1) شناسایی عوامل

2) شناسایی تاثیرات مخرب و روانی و جسمی بر روی دانش اموزان

3) آموزش مهارت ارتباطی صحیح

3- شیوه ای که برای گردآوری اطلاعات به کار میبریم

حداقل 100 نفر از دانش آموزان هم سن و با بهره هوشی یکسان را به صورت تصادفی انتخاب میکنیم.

4- ابزاری که برای ثبت اطلاعات استفاده میکنیم:

پرسشنامه پر خاشگری – تست هوش ثبت لحظات مصاحبه با فیلم برداری – استفاده از مقالات علمی