در این نوشته با جواب عکس و مکث صفحه 32 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

image 86

این تصویر نشان می دهد که رسانه ها همیشه واقعیت را نشان نمی دهند و با توجه به منافع خودشان حقیقت را مخفی می کنند.