در این نوشته با جواب عکس و مکث صفحه 48 تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

image 89

این تصویر نشان می دهد که رسانه ها با اصول و روش های خود، با اقناع مخاطب و اندیشه، ذهن انسان را به سمتی که تمایل دارند هدایت می کنند.