در این نوشته با جواب عکس و مکث صفحه 61 تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

image 91

وقتی فرد در محیطی قرار می گیرد که در معرض خطر است می ترسد این ترس خیلی بیشتر از وقتی است که فرد چیزی که اورا تهدید می کند بشناسد پس وقتی فرد نداند که چه خطری او را تهدید میکند بیشتر می ترسد.