در این نوشته با جواب فرهنگ خواندن صفحه 150 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

آجرهایی به شکل و رنگ ، ،  و  دارید. این آجرها را روی صفحه ی شطرنجی زیر بچینید، اگر شکل شما متقارن باشد، بهتر است.

جواب فرهنگ خواندن صفحه 150 ریاضی سوم

برچسب شده در: