جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی دوم


haladars مهر 3, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۲ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی دوم

در شکل زیر چند توپ است؟ بشمارید و بنویسید.

21

جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی دوم
جواب فعالیت صفحه 2 ریاضی دوم

از چه راهی استفاده کردید تا شمارش توپ‌ها دقیق و درست باشد؟

با درست کردن دسته‌های ده تایی و یکی

در این مورد با بقیّه‌ی هم کلاسی‌ها گفت‌وگو کنید.

می‌توانید روی هر توپ یک علامت بزنید تا در شمارش آن‌ها به اشتباه نیفتید. اگر به جای تصویر، توپ‌ها را در اختیار شما می‌گذاشتند، چطور می‌شمردید؟ یکی یکی یا دوتا دوتا می‌شمردم یا هر کدام از آنها را پس از شمارش شوت می‌کردم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه