در این نوشته با جواب فعالیت تکمیلی صفحه 12 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت تکمیلی صفحه 12 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- معیارهای زیبا بودن موجودات چیست؟

همه موجودات خداوند زیبا هستند، در واقع خداوند بد و زشت خلق نمی کند، اگر درک آن زیبایی را نداریم، دلیل آن کمبود دانش و درک انسان است، وگرنه در تمام موجودات زیبایی وجود دارد.

2- در روایت آمده است که «خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد.» خداوند چه نوع از زیبایی را در انسان ها دوست دارد؟

زیبایی درونی، زیبایی در نیت ها و اعمال

3- نمونه هایی از امور و پدیده های زیبا را نام ببرید (در هستی، اجتماع، زندگی انسان ها).

در هستی: طلوع و غروب خورشید، بارش باران و برف

در اجتماع: گردهمایی مردم برای مناسبت ها و جشن های مختلف مانند مراسم های مذهبی و باستانی

در زندگی: تولد، ازدواج، کمک به دیگران