در این نوشته با جواب فعالیت تکمیلی صفحه 14 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

درستی و نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید؛ پاسخ های خود را با پاسخ های همکلاسی هایتان مقایسه کنید و درباره دلایل انتخاب خود گفت و گو کنید

جواب فعالیت تکمیلی صفحه 14 تفکر و سبک زندگی هشتم