در این نوشته با جواب فعالیت تکمیلی صفحه 26 منطق دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت تکمیلی صفحه 26 منطق دهم

1) جزئی یا کلی بودن کلمات زیر را مشخص کنید:

عدد، میدان آزادی، جبرئیل، خیابان، خوشه پروین، خلیج فارس، ابن سینا، این کلاس، نرگس (به معنای نوعی گل)، نرگس (به معنای اسم خاص)

جزئی : میدان آزادی، جبرئیل، خوشه پروین، خلیج فارس، ابن سینا، این کلاس، نرگس (به معنای اسم خاص)

کلی : عدد، خیابان، نرگس (به معنای نوعی گل)،

2) در جملات زیر جزئی یا کلی بودن کلمات مشخص شده را معین کنید:

الف) «حافظ»، «حافظ» قرآن بود.

«حافظ» :  حافظ اولی، جزئی و حافظ دوم کلی است.

ب) خطر سقوط «بهمن»، در «بهمن» زیاد است.

«بهمن» :  بهمن در هر دو، کلی است.

ج) «نجف اشرف» و «مرقد امام زادگان» از زیارتگاه های اسلامی هستند.

«نجف اشرف» – «مرقد امام زادگان» :  نجف اشرف، جزئی و مرقد امامزادگان کلی است.

3) با رسم شکل، مشخص کنید میان دو مفهوم کلی زیر چه نسبتی از میان نسبت های چهارگانه برقرار است؟

شاعر ــ دانش آموز، مثلث ــ دایره، مثلث ــ شکل، فلز مایع ــ جیوه، مثلث ــ مثلث متساوی الاضلاع، پرنده ــ سیاه، شعرــ غزل، موازی ــ متقاطع

شاعر ــ دانش آموز :  عموم و خصوص من وجه

مثلث ــ دایره : تباین

مثلث ــ شکل: عموم و خصوص من وجه

فلز مایع ــ جیوه : تساوی

مثلث ــ مثلث متساوی الاضلاع : عموم و خصوص مطلق

پرنده ــ سیاه : عموم و خصوص من وجه

شعر ــ غزل : عموم و خصوص مطلق

موازی ــ متقاطع : تباین

4) با درنظر گرفتن نسبت های چهارگانه میان مفاهیم زیر، آنها را طبقه بندی کنید :

الف) انسان، اسب، گیاه، مرد، زن، پیرمرد، حیوان، پسر بچه، پیر زن، موجودات زنده

موجودات زنده : گیاه و حیوان

انسان : مرد که شامل پیر مرد و پسر بچه و … می شود و زن که شامل پیرزن و … می شود.

ب) خراسانی، آسیایی، انسان، تهرانی، کربلایی، اهوازی، آفریقایی، عراقی، مشهدی، ایرانی، خوزستانی

انسان : آفریقایی و آسیایی

عراقی : کربلائی

ایرانی : تهرانی و خراسانی و خوزستانی

خراسانی : مشهدی و …

خوزستانی : اهوازی و …

برچسب شده در: