در این نوشته با جواب فعالیت تکمیلی صفحه 61 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

با مشورت آموزگار، مربّی پرورشی، کتابدار مدرسه نام چند سایت معتبر برای گردآوری اطلاعات را بنویسید. مانند:

image 124