در این نوشته با جواب فعالیت درخانه صفحه 62 تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت درخانه صفحه 62 تفکر و سواد رسانه ای دهم

برای انتقال یک ارزش اجتماعی به دیگران، با استفاده از فنون اقناع، نمونه ای به صورت گروهی تولید کنید.

می توان نوع دوستی و مهربانی را با استفاده از فن تکرار بیان کنیم، به صورتی که مثلا افرادی را که به کارتن خواب ها در پارک ها و معابر عمومی غذا داده و به آنها کمک می کنند را به صورت پیامی تصویری به نمایش بگذاریم.