در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 33 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 33 تفکر و پژوهش ششم

ابتدا یکی از خواسته های خود را بنویسید.

اینکه بتوانم انسان مهمی بشوم تا بر زندگی خود و دیگران تأثیر خوبی بگذارم.

سپس راجع به پرسش های زیر با دوستان یا افراد خانواده ی خود صحبت کنید و نتیجه گفت‌وگو های خود را بنویسید.

الف) دستیابی به این خواسته بر زندگی شما و دیگران چه تأثیری دارد؟

اگر بتوانم به این هدفم برسم می توانم به انسان های زیادی کمک کنم که تا درد و غم کمتری را تحمل کرده و از زندگی لذت بیشتری ببرند.

ب) چه وقت میتوانیم مطمئن باشیم خواسته های ما به خودمان و دیگران آسیب نمی رساند؟

زمانی که به خوبی درمورد آن تحقیق کرده باشیم و مطمئن باشیم که رسیدن به این خواسته باعث از بین رفتن یک سری چیزها نمی شود و حاضر نباشیم به هر قیمتی به خواسته خود برسیم.