در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 49 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 49 تفکر و سبک زندگی هفتم

برای یک هفته خود برنامه ریزی کنید

1- اهداف را به ترتیب اهمیت اولویت بندی کنید.

2- فعالیت هایی را که باید انجام دهید تا شما را به اهداف برساند، مشخص کنید.

3- زمان انجام هر فعالیت را در طول شب و روز و در طول روزهای هفته از شنبه تا جمعه مشخص کنید.

4- نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

اهداف:

ورزش کردن

کسب نمرات بیشتر در درس ها

حفظ کردن یک شعر

فعالیت هایی که باید انجام دهم:

آماده کردن وسایل ورزشی

مطالعه دروس و انجام تکالیف

رو خوانی شعر

زمان انجام هر فعالیت:

ورزش کردن (روزانه ۲ ساعت)

کسب نمرات بیشتر (روزانه ۲ ساعت)

حفظ کردن یک شعر(روزی ۱۵ دقیقه)