در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 72 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 72 تفکر و پژوهش ششم

مشکلات امروز شهر یا روستای ما ممکن است نتیجه‌ی اعمال قبلی ما باشند. مثال هایی در این مورد بنویسید.

شهر ها امکانات فراوانی دارد، اما امکانات روستا کم است، امروزه مردم روستا درآمد بیشتری دارند، چون محصول خود را برداشت می کنند و می فروشند و درآمد بیشتری دارند.