در این نوشته با جواب فعالیت در خانه صفحه 76 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در خانه صفحه 76 تفکر و پژوهش ششم

1- در شهر یا روستای شما چه مشکلات محیط زیستی وجود دارد؟

* ریختن زباله و آلوده شدن محیط

* ساخت و ساز های نامناسب و در نتیجه سخت و تنگ شدت مسیر عبور مردم

* ترافیک و تصادف به خاطر رعایت نکردن قوانین

* کاهش آب و منابع انرژی و سوخت ها به خاطر مصرف نادرست آنها‌

* آلودگی صوتی و مشکلات دیگر …

2- چه راه حل هایی برای حل این مشکلات پیشنهاد ‌می کنید؟

برای حل این مشکلات باید مسئولین مربوطه مانند شهرداری ، محیط زیست ، سازمان حمل و نقل عمومی در شهر ها و روستاها به این موضوعات رسیدگی کنند.