در این نوشته با جواب فعالیت در منزل صفحه 15 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در منزل صفحه 15 تفکر و سبک زندگی هشتم

اگر شما در موقعیتی مانند باغبان قرار بگیرید که ممکن است راستگویی در کوتاه مدت برای شما پیامد ناخوشایندی داشته باشد چه واکنشی از خود نشان می دهید؟ چرا؟

انسان به دلیل داشتن عقل و منطق و به تبع آن هوش و موقعیت سنجی، در شرایط مختلف پاسخ متفاوت دارد. چنانچه در چنین موقعیتی قرار گرفته باشیم، ابتدا باید از پاسخ صریح و زود هنگام خود داری نماییم، با در اختیار گرفتن زمان و موقعیت مکانی و با خلاقیت، فرصتی را فراهم و زمان مناسبی را برای بیان مطلب انتخاب نماییم.