در این نوشته با جواب فعالیت در منزل صفحه 58 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در منزل صفحه 58 تفکر و سبک زندگی هشتم

یکی از دو فعالیت زیر را به دلخواه در منزل انجام دهید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

1- موقعیتی را بیان کنید که در آن توانسته اید رفتار خود را مهار کنید (برای مثال، بیانات نامناسب، خواسته های بیجا یا حرکات بیجا)، نتیجه را یادداشت کنید و در کلاس بخوانید.

در حین دعوا با کسی اول به کلماتی که می خواستم به زبان بیاورم خوب فکر کردم و بعد حرف زدم که مبادا حرف ناشایستی از زبانم خارج شود و من بعداً از گفته ی خود پشیمان شوم.

2- در مورد زندگی یک فرد که توانسته است نفس خود را مهار کند، تحقیق کنید؛ برای مثال، ابن سیرین، شیخ رجبعلی خیاط، یا هر فردی که شما مایل هستید.

شیخ رجب علی خیاط مهار نفس را راه رسیدن به سعادت می دانستند ایشان در مهار نفس خود موفق بودند و برای خود القا میکردند که خدا از همه امتحان می گیرد و این هم یک امتحان است ایشان از کاری که به آن وسوسه شده بودند اما می دانستند حرام است پرهیز کردند.