در این نوشته با جواب فعالیت در منزل صفحه 81 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در منزل صفحه 81 تفکر و سبک زندگی هشتم

اگر یک فرد سیگاری به طور متوسط یک پاکت سیگار در روز مصرف کند و قیمت هر پاکت سیگار به طور متوسط ۱۰۰۰ تومان باشد، یک فرد سیگاری سالانه چقدر به اقتصاد خانواده خود لطمه می زند؟ اگر تعداد سیگاری های کشور چهار میلیون نفر باشند، سالانه چقدر از درآمد مردم دود می شود؟

هر سال 365 روز می باشد، پس آن مرد سالانه 365 هزار تومان به اقتصاد خانواده خودش لطمه وارد می کند، در این صورت در یک کشور با چهار میلیون فرد سیگاری، با ضرب عدد 365,000 در 4,000,000، به ضرری 1,460,000,000,000 در سال می رسیم که از درآمد مردم دود می شود.