در این نوشته با جواب فعالیت در منزل صفحه 87 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت در منزل صفحه 87 تفکر و سبک زندگی هشتم

متن زیر را تکمیل کنید.

افرادی که عزت نفس پایینی دارند، خودشان را قبول ندارند. همیشه خود را با دیگران قیاس می کنند. در تصمیم گیری ها خیلی به دیگران متکی هستند. نمی توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند. اگر کسی به آنها انتقاد کند ناراحت می شوند. متکی به خود نیستند و همه چیز را در حد معمول می خواهند.