در این نوشه با جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ علوم نهم

آب های راکد محیط مناسبی برای رشد انواعی از آغازیان اند. نمونه هایی از این آب ها را در ظرف های کوچکی جمع آوری و روی هر ظرف مشخصاتی مانند محل و زمان نمونه برداری را یادداشت کنید. با استفاده از میکروسکوپ )ابتدا با بزرگ نمایی کم و سپس زیاد) نمونه ها را با توجه به پرسش های زیر مشاهده کنید.

الف) آیا تک سلولی های کلروفیل دار می بینید؟

اگر رنگ سبز ببیند بله (احتمالاً)

ب) آیا انواع یکسانی در آب محل های متفاوت وجود دارد؟

این قسمت و قسمت پ به مشاهده دقیق در حین آزمایش نیاز دارد

پ) اگر این جانداران متحرک اند؛ حرکت آنها چگونه است؟

دور خود می چرخند، پای کاذب یا حرکت مارپیچی دارند

برچسب شده در: