در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات هشتم همراه شما هشتمی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه ۱۷ مطالعات هشتم

۲- آخرین انتخابات ریاست جمهوری در چه سالی برگزار شد؟ انتخابات بعدی در چه سالی خواهد بود؟ در آن زمان شما چند سال دارید؟ آیا شرط سنی شرکت در انتخابات را خواهید داشت؟

1400 و انتخابات بعدی 1404 –  اگر در آن زمان ۱۸ سال داشته باشیم طبق قانون می توانیم

٣- بنویسید هر یک از موضوعات زیر که در زندگی روزمره با آن سر و کار دارید، به کدام وزارتخانه مربوط می شود

درس خواندن در مدرسه » (وزارت آموزش و پرورش)
استفاده از اتوبان، بزرگراهها و جاده های بین شهرها در مسافرت – (راه و شهر سازی)
مراجعه به پزشک و بیمارستان – (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)
مصرف آب و برق – (نیرو)

رفتن به سینما و کتابخانه – (فرهنگ و ارشاد اسلامی)

خرید بنزین – (وزارت نفت)

برچسب شده در: