در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات نهم همراه شما هستیم.

1. با توجه به نقشه صفحه ۲۱، بگویید نیوفوندلند و شرق ژاپن که از مناطق مهم ماهیگیری جهان هستند، در محل تلاقی کدام جریان های دریایی قرار دارند.

لابرادور و گلف استریم، ایا شیو و کروشیو.

۲. چرا سفر به اعماق اقیانوس ها دشوارتر از صعود به قله هاست؟ چند دلیل ذکر کنید.

فشار زیاد آب، تاریکی و دمای کم در اعماق آب، کمبود غذا

3.کاربرگ شماره 3 را انجام دهید.

جواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه ۲۲ مطالعات نهم