در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم

1- به دو طرف تساوی عددی زیر عددهایی را مانند نمونه اضافه کنید. آیا باز هم تساوی برقرار است؟

image 180

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اگر به دو طرف یک تساوی عددی را اضافه یا کم کنیم آن تساوی برقرار می‌ماند.

2- دو طرف تساوی زیر را در عددهای مختلف ضرب کنید. آیا باز هم تساوی برقرار است؟

image 181

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ اگر دو طرف یک تساوی را در عددی ضرب کنیم آن تساوی برقرار می‌ماند.

3- توضیح دهید که در هر مرحله چگونه از دو نتیجهٔ بالا استفاده شده است تا معادله حل شود.

image 182

ابتدا به دو طرف تساوی عدد 1 را اضافه نموده و در مرحله‌ی بعد دو طرف تساوی را در عدد یک دوم ضرب می‌کنیم.

گام به گام سایر صفحات درس معادله

برچسب شده در: