در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۳ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۳ مطالعات هشتم

الف) شباهت های این دو ماجرا چه مواردی بود؟

 جلوه ها و شکل هایی از احساس مسولیت، تعاون، همکاری، کمک به همدیگرو همفکری برای حل مشکلات.

ب) در ماجراهایی که نقل شد، افرادی که پیش قدم شده بودند تا به دیگری کمک کنند، چه دلیلی برای کار خود آوردند؟ بیان کنید.

 احساس وظیفه و مسئولیت و کمک کردن و پیدا کردن راه چاره برای حل مشکل و شرایط سخت و بد پیش آمده.

پ) اگر در این ماجراها احساس مسئولیت و همکاری وجود نداشت، چه اتفاقاتی می افتاد؟

در ماجرای اول دوره درمان احمد آقا طول می کشید، هزینه اش بیشتر می شد، علی از نظر درسی ضعیف میشد. در نتیجه خانواده احمد اقا دچار مشکلات فراوان دیگری نیزمی شد. در ماجرای دوم بوی بد و نامطبوع زباله ها شهرک را فرا می گرفت و سبب بیماری مردم می شد در نتیجه اهالی شهرک دچار مشکلات فراوان دیگری نیز می شدند. 

ت) اگر در خانواده و فامیل برای کسی اتفاق ناخوشایندی پیش بیاید، آیا صحیح است ما بی تفاوت بمانیم؟ چرا؟

خیر، اولاً وظیفه ی انسانی ماست که در حل مشکلات به یکدیگر کمک کنیم و دوماً ممکن است روزی برای خود ما نیز چنین اتفاقی پیش بیاید و توقع و انتظار کمک داشته باشیم، پس با کمک ما احساس تنهایی نخواهند کرد وبا کم شدن مشکلات به آینده امیدوار خواهند شد.