در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۶ مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۶ مطالعات هشتم

image 1 1
جواب فعالیت صفحه ۶ مطالعات هشتم

2- به نظر شما آیا صحیح است که در خانه، همه کارها بر دوش یک نفر گذاشته شود؟ چرا؟

خیر، زیرا کارها بر دوش یک نفر می افتد و او نیز به خاطر تنها بودن باید تلاش بیشتری کند تا همه کارها را به خوبی انجام دهد. در نتیجه ناتوان و مریض شده و سبب مشکلات و بی نظمی بیشتری در خانواده می شود اما با تقسیم کارها و وظایف احساس مفید بودن افراد شکل گرفته و عدالت رعایت می شود.

3- شما در چه مواردی با اعضای خانواده تان همکاری می کنید؟ روی یک کاغذ بنویسید.

کمک درسی به خواهر و برادر کوچکتر، همکاری در هنگام پذیرایی از میهمان ها، خرید برای خانه، نظافت منزل، چیدن وسایل خانه، آماده کردن غذا و چایی، نگهداری از کوچکترها

4- چه نمونه هایی از همکاری در بین همسایه ها یا افراد محل خود سراغ دارید؟ بیان کنید.

همکاری در جابجایی وسایل سنگین همسایه ها، تزیین و چراغانی کردن محله در اعیاد و مراسمات مختلف، کمک به سالمندان و معلولان، کمک مالی و معنوی به مستمندان و فقیران محله، مراقبت از اموال عمومی.

5- به نظر شما کدام مکان ها در محله می تواند به همبستگی و همکاری بیشتر بین افراد آن محله کمک کند؟

مساجد، حسینیه ها، دفاتر شوراهای اسلامی و شورای حل اختلاف، خانه های ریش سفیدان و معتمدان محل.

6- به نظر شما چه عواملی مانع از همکاری و تعاون می شود؟ مثال بزنید.

خودخواهی، دنیا طلبی، وسوسه های شیطانی، ناتوانی در برقراری روابط صحیح، عدم همدلی، عدم روحیه تعاون و همکاری، نداشتن مهارت و آموزش های لازم و کافی در تعاونی ها، حسادت و عداوت.

برچسب شده در: