در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دهم انسانی

با توجه به شکل زیر یک معادله طرح کنید و ریشهٔ آن‌را بیابید.

image 1 1
image 1 2

عددی را بیابید که دو برابر آن به‌علاوهٔ عدد یک، برابر با پنج برابر همان عدد منهای چهار باشد.

جواب: عدد مورد نظر را x در نظر می‌گیریم. با توجه به فرض:


دو برابر آن عدد به علاوهٔ عدد یک معادل 2x+12x+1 و پنج برابر همان عدد منهای عدد چهار، معادل 5x-45x-4  است که باید با یکدیگر برابر باشند، یعنی: 2x+1=……….2x+1…………

با بردن جملات شامل x به یک طرف تساوی و بردن اعداد ثابت به طرف دیگر تساوی:

 است که باید با یکدیگر برابر باشند، یعنی:

image 1
image 2 1