در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی دوم

1- حاصل جمع و تفریق‌ها را با انگشتان خود به دست آورید.

4+3=7

3+4=7

8-4=4

7-5=2

2- حاصل جمع‌ها را با رسم چوب خط پیدا کنید.

image 135

3- حاصل تفریق‌ها را با رسم شکل پیدا کنید.

image 136

4- حاصل جمع‌ها را با رنگ کردن مربّع‌ها به دست آورید.

image 137

5- حاصل تفریق‌ها را با استفاده از محور به دست آورید.

image 138

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق

برچسب شده در: