در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی سوم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی سوم

1- تعداد مربّع‌های کوچک شکل زیر را به چند صورت می‌توانیم به دست آوریم. برای مثال، می‌توانیم آن‌ها را 3 تا 3 تا بشماریم و دسته‌بندی کنیم:

image 87

3,6,9,12 یا 3+3+3+3=12

می‌توانیم آن‌ها را 4 تا 4 تا بشماریم و به صورت زیر دسته‌بندی کنیم:

image 88

4,8,12 یا 4+4+4=12

برای هر یک از شکل‌های زیر با توجّه به دسته‌بندی آن، یک جمع بنویسید و تعداد مربّع‌ها را به دست آورید.

image 89

5+5+2=12

image 93

2+2+2+2+2+2=12

2- مربّع‌های شکل زیر را به 3 روش دسته‌بندی کنید و با شمارشِ چندتا چندتا، تعداد آن‌ها را به دست آورید.

image 92

4+4+4+4+4+4+4+4=32
4,8,12,16,20,24,28,32

image 91

5+5+5+5+5+5+2=32
5,10,15,20,25,30,32

image 90

6+6+6+6+6+2=32
6,12,18,24,30,32

– در کدام روش دسته‌بندی می‌توانید حاصل جمع‌ها را به‌صورت ذهنی به دست آورید؟ در هر سه دسته‌بندی

برچسب شده در: