جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی سوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی سوم همراه شما سومی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی سوم

۱ـ تعداد مربع های کوچک شکل زیر را به چند صورت میتوانیم بهدست آوریم. برای مثال، می توانیم آنها را ۳ تا ۳ تا بشماریم و دسته بندی کنیم:

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی سوم
جواب فعالیت صفحه ۱۰ ریاضی سوم

۲ـ شکل های زیر را دسته بندی کنید. به کمک الگوهای شمارش چندتا چندتا و نوشتن یک عبارت جمع، تعداد مربّع های هر شکل را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه ده ریاضی سوم
 

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه