جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی سوم


haladars بهمن 20, 1400 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی سوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی سوم همراه شما سومی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی سوم

۱ـ تعداد مربع های کوچک شکل زیر را به چند صورت میتوانیم بهدست آوریم. برای مثال، می توانیم آنها را 3 تا 3 تا بشماریم و دسته بندی کنیم:

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی سوم

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی سوم

۲ـ شکل های زیر را دسته بندی کنید. به کمک الگوهای شمارش چندتا چندتا و نوشتن یک عبارت جمع، تعداد مربّع های هر شکل را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه ده ریاضی سوم
 

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه