در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی هشتم

1- با توجه به درس سال گذشته برای حرکت‌های روی محور، یک جمع عددهای صحیح بنویسید.

image 244

2- با توجه به سؤال 1، برای هر حرکت روی محور، عددی متناظر بنویسید.

image 243

3- برای محور‌های زیر مانند نمونه، یک جمع با عددهای گویا بنویسید.

image 245

4- عبارت‌های زیر را مانند نمونه به صورت جمع دو عدد گویا بنویسید.

image 246

5- مانند نمونه، عدد‌ها را ابتدا به طور تقریبی به نزدیک‌ترین عدد صحیح گرد کنید؛ سپس،حاصل عبارت را به دست آورید.

image 247

گام به گام سایر صفحات درس جمع و تفریق عدد های گویا

برچسب شده در: