در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم

1- ساعت سمت چپ 1:55′:30″ را نشان می‌دهد که می‌توان آن را به صورت 155′30″ نمایش داد. این عدد را عدد مرکّب می‌نامند.

1- جاهای خالی زیر ساعت‌ها را پر کنید. عقربه‌های ساعت سمت راست را هم رسم کنید.

image 38
جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم

5 ساعت و 25 دقیقه و 45 ثانیه
5:25′:45″

image 39
جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم

9 ساعت و 15 دقیقه و 30 ثانیه
9:15′:30″

image 40
جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم

1 ساعت و 55 دقیقه و 30 ثانیه
1:55′:30″ عدد مرکب

2- یک سلّول در هر 20 دقیقه به دو سلّول تقسیم می‌شود. اگر در ساعت 1:20′ یک سلّول داشته باشیم، زمان تکثیر سلّول‌های بعدی را بنویسید و الگوی آن را ادامه دهید.

3:00′ و 2:40′ و 2:20′ و 2:00′ و 1:40′ و 1:20′

3- اگر شمارش 30 دقیقه، 30 دقیقه را از ساعت 1:30′ شروع کنیم، زمان بعدی چگونه به دست می‌آید؟
هر بار باید 30 دقیقه به عدد قبلی اضافه شود. عدد بعدی برابر با 1 و 60 دقیقه می‌شود 1 ساعت، پس عدد بعدی همان ساعت 2 است.

الف) الگوی عددی آن را بنویسید.

3:00′ و 2:30′ و 2:00′ و 1:30′

ب) الگوهای عددی مربوط به زمان را ادامه دهید.

1′:40″ و 1′:30″ و 1′:20″ و 1′:10″ و 1′ و 50″ و 40″
1:21′:40″ و 1:21′:30″ و 1:21′:20″ و 1:21′:10″ و 1:21′ و 1:20′:50″ و 1:20′:40″

عدد بعد از 1:20′:50″ چگونه به 1:21′ تبدیل شده است؟ توضیح دهید.


این عدد برابر 1:20′:60″ بوده است که 60 ثانیه به 1 دقیقه تبدیل شده است.

4- ساعت کلاس 8:20′ را نشان می‌داد. آموزگار گفت: «ساعت و 50 دقیقه بعد به اردو خواهیم رفت.» دانش آموزان تلاش می‌کردند زمان اردو رفتن را به دست آورند. راه حلّ 4 نفر از آنها را می‌بینید.
زهرا: من به صورت ذهنی حساب کردم. 2 ساعت بعد از 8:20′ می‌شود 10:20′ و 50′ را به صورت 40′ و 10′ در نظر می‌گیرم. 40′ بعد از 10:20′ می‌شود ساعت 11 و حالا 10 دقیقه بعد از آن را در نظر می‌گیرم؛ یعنی 11:10′.

زهره: من از محور استفاده می‌کنم.

جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم
جواب فعالیت صفحه 10 ریاضی پنجم

 راه حلّ هر کدام از دانش آموزان را توضیح دهید. آیا شما راه حلّ دیگری برای این مسئله دارید؟
روش زهرا و زهره شبیه هم است با این تفاوت که زهرا ذهنی و زهره روی محور حساب کرده است.
هر دو ابتدا ساعت را به زمان شروع اضافه کرده‌اند و بعد 50 دقیقه را با جواب جمع کرده‌اند. روش مریم و ستاره هم شبیه هم است.
آنها ساعت‌ها را با هم و دقیقه‌ها را با هم جمع کرده‌اند و سپس چون دقیقه بیشتر از 60 دقیقه آن را به 1 ساعت تبدیل کرده‌اند.
یکی از مناسب‌ترین روش‌ها، محور است. البته به جای محور می‌توان از خود ساعت عقربه‌ای نیز استفاده کرد. چون شبیه محور است.

5- در یک شهر در روز 13 آبان، زمان اذان صبح 5:19′ و زمان اذان ظهر 12:4′ است. مدّت زمان بین اذان صبح و اذان ظهر در این روز چند ساعت و چند دقیقه است؟ روش شما برای حلّ این مسئله چیست؟ توضیح دهید.
41 دقیقه بعد از اذان صبح ساعت 6 می‌شود و 6 ساعت بعد ساعت 12 می‌شود و 4 دقیقه بعد هم اذان ظهر. پس در مجموع فاصله اذان صبح تا ظهر برابر است با:

6+41′+4′=6:45′

برچسب شده در: