در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 10 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 10 مطالعات پنجم

3. الف) در هر یک از موقعیت های زیر اگر افراد نترسند، چه اتّفاقاتی ممکن است بیفتد؟ توضیح دهید.

– کودکی دستش را در لانه‌ٔ زنبور فرو ببرد.

جواب : زنبورها دست او را نیش زده و دچار گزیدگی می‌شود.


– حمید بخواهد با تشویق دوستش از یک جای بلند بپرد.

 جواب : احتمال دارد قسمتی از بدن او صدمه ببیند و دچار شکستگی شود.


– فردی در وسط خیابان بدود یا روی ریل راه آهن بایستد.

جواب : احتمال دارد که قطار و یا ماشین او را نبیند و تصادف کند و آسیب جدی ببیند.


– دانش آموزی در خیابان به حرف فرد غریبه‌ای گوش بدهد و همراه او برود.  

جواب : ممکن است آن فرد دزد باشد و برای دانش آموز مشکل ایجاد کند.

ب) آیا در موقعیت های بالا، ترس بجا است؟ چرا؟

بله ترس کاملا به جا می‌باشد و اگر در این موارد بترسیم و موقعیت را ترک و یا آن عمل را انجام ندهیم از آسیب دیدن جلوگیری کرده‌ایم.

پ) به نظر شما، آیا کسی که ترس بجا دارد، ترسوست؟ چرا؟

خیر زیرا خدا این نوع ترس را برای مقابله با خطر در وجود ما قرار داده است.