در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی دوم

1- مرتضی 54 ریال داشت. اگر 27 ریال دیگر هم بگیرد، چقدر پول دارد؟

81


حساب کنید از هر سکّه چند تا دارد.
همین جمع را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.


8 تا 10 ریالی 1 تا 1 ریالی


یک بار هم بدون جدول این جمع را بنویسید.

image 53

2- مرتضی 74 ریال داشت. 63 ریال هم از خواهرش گرفت. او روی هم چقدر پول دارد؟

image 54

3- مرتضی 597 ریال پول دارد.


الف) اگر 130 ریال دیگر به او پول بدهند، جمع پول‌هایش چقدر می‌شود؟ 727 ریال


ب) چند سکّه‌ی یک ریالی دارد؟ 7 سکه‌ی 10 ریالی 


ج) چند سکّه‌ی 10 ریالی دارد؟ 12 سکه‌ی 10 ریالی 


د) با این تعداد سکّه‌های 10 ریالی می‌تواند چند سکّه‌ی 100 ریالی بگیرد؟ 1 سکه‌ی 100 ریالی


ه) چند سکّه‌ی 10 ریالی باقی می‌ماند؟ 2 سکه‌ی 10 ریالی


و) حالا روی هم چند سکّه‌ی صد ریالی دارد؟ 7 سکه‌ی 100 ریالی 


ز) همین محاسبه را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.


ح) اگر جمع بالا را بدون جدول به صورت زیر بنویسیم، عدد یک به رنگ قرمز، نشان‌دهنده‌ی چیست؟
نشان‌دهنده‌ی 10 دسته‌ی 10 تایی است که به 100 تایی‌ها انتقال داده‌ایم.

جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی دوم
جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی دوم

برچسب شده در: