در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی سوم

1- به کمک شکل، دو عدد داده شده را با هم مقایسه کنید.
توضیح دهید که چگونه دو عدد را مقایسه کردید.

جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی سوم

2- برای مقایسه‌ی دو عدد 3425 و 3431، ابتدا آن‌ها را با حذف رقم‌های یکان، دهگان و صدگان (و قرار دادن صفر به جای آن‌ها) بنویسید و مقایسه کنید.

– دو عدد را با حذف رقم‌های یکان و دهگان بنویسید و مقایسه کنید. 3000=3000
– دو عدد را با حذف رقم‌های یکان بنویسید و مقایسه کنید. 3400=3400
– کدام یک از حالت‌ها مناسب‌تر است؟ چرا؟ 3430>3420

3- برای مقایسه ی دو عدد 3044 و 2857، آن‌ها را با حذف رقم‌های یکان، دهگان و صدگان بنویسید. 

2000<3000
– آیا با همین اوّلین تقریب می‌توانید دو عدد را مقایسه و عبارت «2857◯3044» را کامل کنید؟ چرا؟  

بله چون با همان مقایسه اول مشخص می‌شود که عدد اول کوچکتر است.

برچسب شده در: