در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی چهارم

1- یک نوار کاغذی به طول یک متر را به قسمت‌های مساوی تقسیم کردیم. در هر قسمت، کسر مربوط به طول هر تکّه از این نوار را مانند نمونه، زیر آن بنویسید.

image 111

2- یک نوار کاغذی دیگر به طول 2 متر را به قسمت‌های مساوی تقسیم کردیم. مانند نمونه طول هر تکّه را با یک کسر یا عدد مخلوط نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 100 ریاضی چهارم
image 113

4- روی محور، هر نقطه‌ی مشخّص شده را با یک عدد مخلوط نشان دهید.

image 114

5- با یک خط کش طول سنجاق را اندازه گیری کرده‌ایم. جاهای خالی را پر کنید.

image 115