در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 101 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه فعالیت 101 علوم نهم

نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل، مزیت مکانیکی از رابطه زیر نیز به دست می آید.

image 295

جواب:

F1: نیروی محرک (همان F)         F1.d1 = F2.d2 : شرط تعادلی

 d1: طول بازوی محرک                با توجه به اینکه  A = F2/F1 است:

F2: نروی مقاوم (همان R)           A = d1/d2

d2: طول بازوی مقاوم

A: مزیت مکانیکی

image 294
جواب فعالیت صفحه 101 علوم نهم

اهرم ها در بسیاری از ماشین های معمولی، دیده می شوند. اهر مها را می توان برحسب محل قرار گرفتن تکی هگاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم بررسی کرد. در هر یک از شکل های زیر تکیه گاه، محل وارد کردن نیروی محرک و نیروی مقاوم را نشان دهید. از وزن اهرم ها صرف نظر می شود.

جواب فعالیت صفحه 101 علوم نهم
جواب فعالیت صفحه 101 علوم نهم

نکته: در این فعالیت نیروهای وارد بر اهرم نشان داده شده است نه نیروی وارد بر جسم.

بازو: فلش قرمز= نیروی مقاوم و فلش سبز نیروی محرک و انتهای آن هم تکیه گاه است: در فرقون و انبر هم فلش قرمز رنگ نیروی مقاوم و فلش سبز نیروی محرک است.

نکته: در انبر 2 اهرم وجود دارد که در خلاف جهت هم عمل می کند

برچسب شده در: