در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 101 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

1- به تصویر گنبد سلطانیه، مسجد جامع ورامین و ارگ علیشاه تبریز دقت کنید. شباهت های آنها چیست؟ از کدام فنون معماری و هنرها، به منظور ساختن و زیباسازی آنها استفاده شده است؟

عظمت و بلندی گنبد و ایوان ها و آجر کاری، کاشی کاری و گچ بری زیبا و کم نظیر شباهت این بنا ها است