در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 102 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 102 علوم نهم

به کمک یک قرقره ثابت، یک قرقره متحرک، یک وزنه معین و یک نیروسنج درباره مزیت مکانیکی قرقره های ثابت و متحرک شکل 1 تحقیق کنید.

قرقره ثابت: مزیت مکانیکی آن یک است (A=1) – فقط تغییر جهت نیرو دارد. چون تکیه گاه درست در مرکز است پس Lr = Le است و در نتیجه A = Le / Lr = 1 است

جواب فعالیت صفحه 102 علوم نهم

قرقره متحرک: این قرقره با حرکت نخ جسم جابجا می شود – مزیت مکانیکی آن دو است (A=2) زیرا Le = 2Lr است. بنابراین A=2 است.

image 298

برچسب شده در: