در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 103 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 103 ریاضی دوم

1- یکتا 56 ریال داشت. اگر 32 ریال را صدقه دهد، چقدر پول برایش باقی مانده است؟

24 ریال


چند سکّه از هر کدام برایش باقی مانده است؟


2 تا 10 ریالی و 4 تا 1 ریالی


همین تفریق را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.
این تفریق را یک بار هم بدون جدول انجام دهید.

جواب فعالیت صفحه 103 ریاضی دوم
جواب فعالیت صفحه 103 ریاضی دوم

2- یگانه 84 ریال داشت. اگر 37 ریال را صدقه دهد، چند ریال برایش باقی می‌ماند؟

image 459

3- سارا 524 ریال داشت.

image 458

اگر 150 ریال را صدقه دهد، چقدر پول برایش باقی می ماند؟

374 ریال 


چند سکّه از هر کدام برایش باقی مانده است؟

3 سکه‌ی 100 ریالی 7  سکه‌ی 10 ریالی 4 سکه‌ی 1 ریالی 


آیا او می تواند 5 تا 10 ریالی از پول هایش را بردارد؟ چرا؟

بله چون می‌تواند یک دسته‌ی 100 تایی را باز کند و به 10 دسته‌ی 10 تایی تبدیل کند.


سارا برای اینکه بتواند سکّه‌های 10 ریالی را بردارد، مجبور شد یک سکّه‌ی 100 ریالی بدهد و به جای آن 10 تا سکّه‌ی 10 ریالی بگیرد. حالا مشخّص کنید از هر سکّه چند تا برایش مانده است؟ 


3 سکه‌ی 100 ریالی 7 سکه‌ی 10 ریالی و 4 سکه‌ی 1 ریالی


تفریق را در جدول ارزش مکانی انجام دهید.
این تفریق را بدون جدول و به‌صورت زیر می‌نویسیم.

image 460
جواب فعالیت صفحه 103 ریاضی دوم

عددهای 4 و 12 که به رنگ قرمز هستند، نشان دهنده‌ی چیست؟

چون از 2 تا 10 تایی نمی‌توانیم 5 تا 10 تایی برداریم پس یک دسته‌ی 100 تایی را باز می‌کنیم و به 10 تایی می‌دهیم به این ترتیب 12 دسته‌ی 10 تایی داریم و به راحتی می‌توانیم 5 تا 10 تایی را از آن برداریم و با برداشتن یک دسته‌ی 100 تایی، 4 دسته‌ی 100 تایی داریم.

برچسب شده در: