در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 103 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

1- حاصل جمع دو عدد را با توجّه به نمونه به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه 103 ریاضی سوم

2- حاصل تفریق دو عدد را با توجّه به نمونه به دست آورید.

image 373

برچسب شده در: