در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 103 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 103 مطالعات هشتم

٢- چرا عنوان این درس پیروزی فرهنگ بر شمشیر انتخاب شده است؟ توضیح دهید.

زیرا جانشینان چنگیزو تیمور تحت تاثیر فرهنگ ایرانی اسلامی دست ازخشونت ،ویرانی،غارت و کشتار برداشتند و برای عمران،آّبادانی و گسترش صنعت، هنر و معماری و رونق علم و ادب همت به خرج دادند.

٣- کاربرگۀ شمارۀ (11) بررسی آثار عصر ایلخانی و تیموری را انجام دهید.

                           کاربرگۀ شمارۀ 11     آثار عصر ایلخانی و تیموری

هنرمندان و معماران ایرانی در دوران حکومت های ایلخانی و تیموریان آثار ارزشمندی در رشته های گوناگون، خلق کردند. به آثار زیر خوب دقت کنید و بگویید هر اثر نشانگر کدام هنر و یا معماری است.

image 3

۴- چرا کشور ایران با وجود این همه هجوم های وحشیانۀ مغول ها و تیموریان پا برجا ماند؟

فرهنگ کهن و پویای ایران وتجربه ی تاریخی ایرانیان در نهایت بر شمشیر وخشونت مغولان و تیموریان پیروز گردید و موجب پیروزی ایران و ایرانیان از آن شرایط سخت و دشوار شد تا ایران پا بر جا بماند.