در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 104 روان شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 104 روان شناسی یازدهم

شما هم ده جفت واژه بسازید که برخی واژگان، علاوه بر نشانه بیرونی، نشانه درونی هم داشته باشند. این آزمایش را برای خواهر، برادر یا دوست خود اجرا و نتایج آن را یادداشت کنید. از انجام دادن این فعالیت چه چیزی را دریافتید؟

اگر بین اطلعات رمزگردانی و ذخیره شده، علاوه بر نشانه های بیرونی، نشانه های درونی هم وجود داشته باشد، بازیابی آن ها از حافظه با مشکلات کمتری رو به رو خواهد بود و فراخوانی آن اطلاعات آسان تر خواهد شد.