در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 104 ریاضی چهارم همراه شما هستیم.

1- طول زنبور را با یک عدد مخلوط بیان کنید.

جواب فعالیت صفحه 104 ریاضی چهارم

به این نمایش عدد، عدد اعشاری می‌گوییم. خطّ جداکننده‌ی دو قسمت عدد، خطّ ممیّز یا اعشار نام دارد.

در مورد این نوع نمایش عدد در کلاس گفت‌وگو کنید.