در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 104 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 104 علوم هفتم

image 155

با توجه به شکل بالا جدول را کامل کنید.

مشخصهیاخته گیاهییاخته جانوری
سبزدیسه (کلروپلاست)داردندارد
دیوارۀ یاختهداردندارد
راکیزه (میتوکندری)دارددارد
کریچه (واکوئل مرکزی)داردندارد

برچسب شده در: