جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ ریاضی نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۵ ریاضی نهم

image 102

۲- صورت کلی معادله‌های خطی به صورت ax+by=c است.

الف) با توجه به مقدارهای نوشته شده، معادلهٔ خط را بنویسید؛ کدام خط از مبدأ می‌گذرد؟

image 103

ب) با توجه به خط‌های داده شده، مقدارهای a، b و c را پیدا کنید.

image 104

ج) برای خط x=2 مقدارهای b ،a و c را بنویسید.

این خط موازی با محور عرض‌ها است و همۀ نقاط روی آن دارای طول ثابتی هستند. در فرم کلی معادلۀ این خطوط ضریب b برابر صفر است.

image 105

۳- مختصات نقطه‌های مشخص شده را روی خط بنویسید.

image 106

این نقطه‌ها چه ویژگی مشترکی دارند؟ همۀ نقاط دارای عرض یکسانی (برابر ۱-) هستند.

معادلهٔ خط رسم شده را بنویسید. y=−۱

در شکل کلی معادله‌های خطی به جای b ،a و c چه عددهایی قرار دهیم تا معادلهٔ خطِ رسم شده به دست آید؟

این خط موازی با محور طول‌ها است و همۀ نقاط روی آن دارای عرض ثابتی هستند. در فرم کلی معادلۀ این خطوط ضریب a برابر صفر است.

image 107

۴- مانند نمونه برای خط‌های داده شده شیب و عرض از مبدأ را پیدا کنید.

image 108

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه