در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 105 علوم چهارم همراه شما هستیم

جواب فعالیت صفحه 105 علوم چهارم

شکل گیاه کدو و سوسن را مشاهده کنید و در گروه خود، جدول را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 105 علوم چهارم
کدوسوسننام گیاه
ویژگی های گیاه
  +ریشه‌ی راست
 + ریشه‌ی افشان
  +برگ دراز و باریک
 + برگ پهن
  +تعداد گلبرگ ها ۳ تا یا مضرب ۳
 + تعداد گلبرگ ها ۴ یا ۵ تا یا مضرب آنها
 دانه‌ی یک قسمتی
 + دانه‌ی دو قسمتی

برچسب شده در: