در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 106 ریاضی سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 106 ریاضی سوم

1- حمید 4735 ریال در قلّکش داشت. او 2231 ریال دیگر هم در قلّک ریخت. حالا چقدر پول دارد؟


اگر پول‌هایش به صورت سکّه‌های 1 و 10 و 100 و 1000 ریالی باشند،


– چند سکّه‌ی 1 ریالی دارد؟ 6


– چند سکّه‌ی 10 ریالی دارد؟ 6


– چند سکّه‌ی 100 ریالی دارد؟ 9


– چند سکّه‌ی 1000 ریالی دارد؟ 9

image 382

2- حمید 6966 ریال در قلّکش دارد. او در این هفته 1221 ریال در قلّک خود پس‌انداز کرده است. حالا چقدر پول دارد؟


– چند سکّه‌ی 1 ریالی دارد؟ 7


– چند سکّه‌ی 10 ریالی دارد؟ 8


– چند سکّه‌ی 100 ریالی دارد؟ 11


– اگر حمید 10 سکهّ‌ی 100 ریالی را با یک سکهّ‌ی 1000 ریالی عوض کند، چند سکه‌ی 100 ریالی برایش باقی می‌ماند؟ 1


– او با یک سکه‌ی 1000 ریالی که در مقابل سکهّ‌های 100 ریالی‌اش گرفته است، روی هم چند سکه‌ی 1000 ریالی دارد؟ 8

جواب فعالیت صفحه 106 ریاضی سوم

3- جمعی را که شکل زیر نشان می‌دهد، در جدول ارزش مکانی بنویسید.
این ده سکّه‌ی 10 ریالی را با چه سکّه‌ای عوض می‌کنید؟

image 384
image 383
جواب فعالیت صفحه 106 ریاضی سوم

برچسب شده در: